Biogödsel

Rötning av organiskt material i en biogasanläggning medför flera positiva effekter för miljön. En av dessa är det organiska avfallet från processen, kallad rötrest. Rötresten kan ersätta lämpliga mängder syntetisk mineralgödsel. Syntetisk mineralgödsel tillför näringsämnen till kretsloppet medan rötning använder de näringsämnen som redan finns i kretsloppet. Rötrestens kol/kväve-förhållande (C/N-förhållande på 8-10) innebär att kvävet är lättillgängligt för grödorna. Användning av rötresten efter biogasproduktionen tar inte bara bort fosfor och kväve från havet och möjliggör kolfixering, det fungerar också som gödningsmedel för grödor och sluter kretsloppet för näringsämnena.

Användning av rötrest är uthålligt då stora mängder fosfor kan återföras till åkermark utan förlust i näringscykeln. Dessutom, gödsling med rötrest medför lägre emissioner av relevanta gaser till atmosfären jämfört med användning av flytande gödsel. På lång sikt främjar användning av rötrest som gödning en positiv matjordsutveckling med god fruktbarhet och rötresten innehåller lättillgängligt kväve, fosfor och kalium för grödorna. I detta avseende kan rötrest från biogasanläggningar bidra till funktionell hantering av näringsämnena och skapa permanenta, hållbara och nästan naturliga näringscykler (när det gäller permanent jordbruk – permakultur).

Nutrient Cycle