Biogas

Organiskt avfall kan ofta användas som substrat i biogasanläggningar. I biogasanläggningen omvandlas organiskt avfall under anaeroba förhållanden (utan syre) till biogas, som kan användas i kraftvärmeverk (CHP) för att producera el och värme. Ett annat vanligt alternativ är att uppgradera biogasen till biometan, som kan användas som fordonsbränsle. En annan produkt som erhålls från biogasanläggningen är rötresten. Rötresten är ett organiskt gödningsmedel av hög kvalitet som kan användas inom jordbruket.

Den anaeroba omvandlingen hjälper till att minska koldioxidutsläppen och hantera näringsämnen samtidigt som den producerar ett mycket rent bränsle. Biogas är ett mycket rent bränsle som inte bara minskar koldioxidutsläppen utan också andra skadliga utsläpp när fossila bränslen ersätts. Om biogas uppgraderas till naturgaskvalitet kan den injiceras i naturgasnätet och / eller användas som fordonsbränsle (en förnybar motsvarighet till CNG). Fordon som kör på biogas har den bästa CO2-balansen av alla tillgängliga mobilitetsalternativ idag. När biogas ersätter diesel reduceras utsläppen av partiklar och NOx kraftigt vilket förbättrar luftkvaliteten.

Rötresten kan användas för att ersätta konventionella gödningsmedel och regionala näringscykler kan slutas, vilket innebär att näringsämnena som återförs är de samma som förlorats från åkermark via urlakning och avrinning till Östersjön. Detta reducerar också CO2-utsläpp associerade med produktion och transport av importerad konstgödning och kan potentiellt skapa en regional värdekedja.

Biogas Value Chain