Nawóz organiczny

Działanie biogazowni ma kilka pozytywnych skutków dla środowiska. Jednym z nich jest wytwarzanie odpadów organicznych, zwanych pofermentem. Ten przetworzony materiał organiczny może zastąpić odpowiednie ilości syntetycznego nawozumineralnego, którego stosowanie zwiększa ilość nutrientów w obiegu. Stosunek węgla do azotu (współczynnik C/N=8-10) w pofermencie ułatwia bioasymilację azotu w uprawach. Wykorzystanie przefermentowanej morskiej biomasy w procesie produkcji biogazu zmniejsza nie tylko stężenie fosforu i azotu w morzu, ale ułatwia również wiązanie węgla, służąc jednocześnie, jako nawóz dla roślin uprawnych uczestnicząc w cyklu składników odżywczych.

Poferment jest nawozem spełniającym założenia gospodarki cyrkularnej, ponieważ duże ilości fosforanu mogą być wykorzystane bez strat w obiegu składników odżywczych i jak wspomniano, może zastąpić zewnętrzne źródła substancji odżywczych, redukując tym samym całkowity ładunek nutrientów. Ponadto nawożenie pofermentem emituje do atmosfery mniej gazów cieplarnianych w porównaniu do nawożenia gnojowicą. Stosowanie pofermentu do nawożenia gleby w długim okresie czasu sprzyja wzrostowi żyzności gleby, a poferment zawiera łatwo dostępny formy azot, fosfor i potas dla upraw. Pod tym względem materiał ten może przyczynić się do zrównoważonego zarządzania odzyskiem odpadów i umożliwi trwałe, zrównoważone, zbliżone do naturalnego cyklu nawożenia gleby (w znaczeniu zintegrowanego rolnictwa – permakultury).

Coastal nutrient cycle