Biogas

Organisk affald kan ofte bruges som input til biogasanlæg. I biogasanlægget omdannes organisk affald under anaerobe forhold (uden ilt) til biogas, der kan bruges i kombinerede kraftvarmeværker til at producere elektricitet og varme. En anden almindelig mulighed er at opgradere biogassen til biometan, som kan anvendes som brændstof i transportsektoren. Ud over energi efterlader produktionen også et restprodukt – det anaerobisk nedbrudte materiale, kaldet digestat. Digestaten er en højkvalitets gødning, der kan anvendes i landbruget.      

Den anaerobe nedbrydning hjælper med at reducere CO2 -emissioner og styre næringsstofferne, mens den producerer en meget fleksibel energikilde. Hvis gassen opgraderes til næsten 100% metan, har den naturgaskvalitet og kan erstatte den fossile energikilde i alle anvendelser af CNG (komprimeret naturgas). Gassen kan da have mange navne – CNG, LNG (flydende naturgas), RNG (vedvarende naturgas) osv. Køretøjer der kører på CNG fra biogas udleder mindre CO2 end de andre tilgængelige mobilitetsmuligheder i dag samtidig med at det også udleder meget mindre NOx og forbedrer derfor luftkvaliteten.

Digestaten kan bruges til at erstatte konventionel gødning. Lokale næringsstofcyklusser kan lukkes, hvilket betyder at de næringsstoffer der genanvendes er de samme som blev mistet fra landbrugsjord via udvaskning og afstrømning og blev transporteret ud i Østersøen. Dette reducerer også CO2 grundet mindre transport af importeret gødning, og derved kan der potentielt skabes en regional værdikæde.

Biogas value chain

Link to further information and educational materials   Yderligere information online

Link to educational material   Uddannelsesmateriale (Solrød Biogas)